Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antava puhkemaja varasse. Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral kohustute hüvitama meile tekitatud varalise kahju!

 

1. Puhkemaja kasutamise õigus algab Teil saabumise päeval alates 15:00 eeldusel, et olete eelnevalt tasunud meile rendisumma ning tagatisraha. Ruumid palume vabastada lahkumise päeval hiljemalt kella 12:00-ks.

 

2. Trepimäe puhkemajas ja territooriumil PEAB rentnik:

2.1. järgima Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või rendileandja esindaja seaduslikke nõudmisi ja –korraldusi. Nimetatud punkti mittejärgimisel on rendileandja esindajal õigus rentnik ja/või temaga kaasasolevad kolmandad isikud puhkemaja territooriumilt minema saata, nendega lepingut lõpetades ja nõuda neilt tasu puhkemaja faktiliselt kasutatud päevade eest.

2.2. kõik lõhutud või rikutud asjad (nõud, toolid, mööbel, uksed vms.) kinni maksma lõhutud vara kahekordses väärtuses;

2.3. hoidma puhtust ja korda, sealhulgas koristama enda järel oma ruume ja territooriumi, k.a. koristama oma lemmiklooma väljaheited;

2.4. kasutama puhkemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt kasutusotstarbele;

2.5. tarbima sööke ja jooke puhkemaja esimesel korrusel selleks ette nähtud ruumides (mitte viima neid teisele korrusele);

2.6. kasutatud nõud enne lahkumist pesema;

2.7. ruumid üle andma korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras ja võimaldama ning lubama rendileandjal või tema volitatud esindajal enne rentniku puhkemaja territooriumilt lahkumist ruume üle vaatama;

2.8. hoonest lahkumisel lukustama aknad ja uksed.

Vastavalt korrakaitseseadusele on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Välja arvatud ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit

Palume mitte kasutada võimuga muusikat, lasta rakette vms viisil mitte häirida eeltoodud kellaaegadel naabreid.

 

3. Trepimäe puhkemajas ja territooriumil on KEELATUD:

3.1. kanda külm- ja tulirelvi jt teistele ja endale ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. Rendileandja esindajal on otsustamisõigus ülalnimetatud ja käesolevates Eeskirjades nimetamata esemete ohtlikkuse ja puhkemajja mittelubamise üle;

3.2. igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Nimetatud tegevuste vältimisteks on rendileandja esindajal õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või Trepimäe puhkemajast ja/või territooriumilt minema saata.

3.3. suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohas (grilli juures);

3.4. suitsukonide mahaloopimine;

3.5. küdeva saunaahju järelvalveta jätmine;

3.6. kaminasaali kaminas toidu tegemine-grillimine, paberite, pakendite põletamine

3.7. ükskõik missuguste esemete maha ja/või kellelegi poole viskamine,

hoone, mööbli, sisustuse, nõude jne lõhkumine või rikkumine;

3.8. ihuvajaduste rahuldamine (sh. oksendamine) selleks mitte ettenähtud kohas,

3.9. autodega sõitmine ja nende parkimine murule.

3.10. saunas vihtlemine(v.a.tehisvihad) ja aroomide lisamine leiliveele.

 

4. Lemmikloomal ei ole lubatud pääs II korrusele (k.a. trepile).

 

5. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata ja nõuda rentnikelt sisse sellise tegevusega põhjustatud kahjud.

 

6. Tagatisraha ja selle tagastamine

6.1. Tagatisraha  tagastatakse rentnikule rendiperioodi lõppedes 2 tööpäeva jooksul juhul, kui Trepimäe puhkemaja kasutamisel on peetud kinni eeskirjast ning võimaliku kahju korral on tekitatud kahju hüvitatud.

6.2. Rentniku poolt makstud tagatisrahast peetakse kinni kuni 130€, kui on rikutud käesoleva eeskirja punkte 3.1 – 3.9, välja arvatud eeskirja p-s 3.1 sätestatud seadusliku relvaloa omanikud.

6.3. Kui kinnipidamisele mineva tagatisraha suurus ületab reaalse tagatisraha on rentnik kohustatud lisaks tagatisrahale tasuma rendileandja esindajale kinnipidamisele mineva tagatisraha ja reaalselt makstud tagatisraha vahelise summa.

6.4. Kui tagatisraha ei ole makstud, aga on tekitatud kahju, siis rendileandja esindajal on õigus nõuda käesolevas eeskirjas toodud summade ulatuses hüvitist.

 

7. Trepimäe puhkemaja territooriumil puudub ujumiskoht. Külastajad võivad kasutada Vehendi puhkekeskuse avalikku rannavalveta ujumisranda, Hiie Talu OÜ ei vastuta territooriumilt väljaspool asuvate ujumiskohtade jm. ohutuse eest.

 


Ilusat puhkust!

Trepimäe Puhkemaja